+44 7570 199298
info@biuroonlineuk.com

apostille

 

Apostille – poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie (np. aktu notarialnego, tłumaczenia przysięgłego lub odpisu aktu stanu cywilnego) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi.

Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961, wiążąca 115 państw, w tym Polskę (stan na 20 grudnia 2017). Apostille sporządzana jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niej dołączanego.

Przedsiębiorcy często muszą przedstawić dokumenty zagraniczne polskim sądom i urzędom. Pomimo zasady domniemania ich autentyczności w praktyce do uznania ich wymagana jest wcześniejsza legalizacja lub nadanie klauzuli apostille.
Pojęcie zagranicznego dokumentu urzędowego nie jest zdefiniowane w przepisach prawa. Z wyjaśnieniami przychodzi judykatura, która definiuje zagraniczny dokument urzędowy jako „oryginał tego dokumentu, jak również jego odpis lub wyciąg, uwierzytelniony przez organ, który taki dokument sporządził".

 


MOC DOWODOWA
Zgodnie z art. 1138 k.p.c. „Zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi". Z prawnego punktu widzenia nie ma obowiązku legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, poza dwoma wyjątkami: dokument dotyczący przeniesienia własności nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentyczności strona zaprzeczyła. W praktyce jednak sądy i urzędy wymagają legalizacji lub nadania klauzuli apostille praktycznie wszystkim zagranicznym dokumentom urzędowym.
Legalizacja jest podstawowym sposobem uwierzytelniania zagranicznych dokumentów. Polega na stwierdzeniu zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia przez urzędnika konsularnego celem posługiwania się nim w innym państwie niż państwo jego wystawienia. Warto zaznaczyć, iż legalizacja nie potwierdza autentyczności dokumentu, ale jedynie poświadcza wystawienie w odpowiedniej formie, przez właściwy organ umocowany zgodnie z prawem miejscowym oraz to, że pieczęć i podpis znajdujące się na dokumencie nie są sfałszowane.

Chcę Apostille do dokumentu